Membres

Abegón Novella, Marta Professora lectora Serra Húnter D. Internacional Univ. Barcelona
marta.abegon@ub.edu 93 403 19 52
Aguado i Cudolá Vicenç Cated. Tit. Dº Adtvo Univ. Barcelona
vaguado@ub.edu 93 402 43 74
Aja Fernández, Eliseo
Cated. Dº Const. Univ. Barcelona
eaja@ub.edu 93 402 44 02
Aragonés Seijo, Ignacio Prof. Asoc. Dº Const. y Ciencia Política Univ. Barcelona
idp@ub.edu 93 402 43 97
Arbeláez Rudas, Mónica Prof. Dº Const. Univ. Barcelona
monicaarbelaez@gmail.com 93 301 80 75
Arbós Marín, Xavier Cated. Dº Const. Univ. Barcelona
xavier.arbos@ub.edu 93 402 44 00
Asín Cabrera, Asunción Prof. Tit. Dº Int La Laguna (Tenerife)
masinca@ull.es 922 31 74 03
Bardají Pascual, Gloria Prof. Aoc. Dº Adtvo. Univ. Barcelona
gbardaji@ub.edu 93 402 19 79
Boza Martínez, Diego Prof. Ayudante Doctor Dº Penal Univ. de Cádiz
diego.boza@uca.es 956 037 883
Caicedo Camacho, Natalia Prof. Lectora Dº Const Univ. Barcelona
ncaicedo@ub.edu 93 403 45 35
Carranza Galaico, Gonzalo Gabriel Investigador Postdoctoral D. Constitucional Univ. Carlos III de Madrid
gonzalogabriel.carranza@uc3m.es 916 248 654
Conde Castejón, Jordi Prof. Asoc. Dº Const. Univ. Barcelona
jconde@ub.edu 93 402 44 00
Díaz González, Gustavo Manuel Professor Ajundant Doctor de Dret Administratiu Univ. Oviedo
diazgustavo@uniovi.es 985 103 858
Díaz Morgado, Celia Prof.Asoc. Dº Penal Univ. Barcelona
cdiaz@ub.edu 93 402 44 20
Díez Bueso, Laura Catedràtica Dret Constitucional Univ. Barcelona
lauradiez@ub.edu 93 402 44 05
Donaire Villa, Francisco Javier Prof. Tit. Dret Const. Univ. Carlos III Madrid
franciscojavier.donaire@uc3m.es 91 624 57 75
Donaldson, Michael Director de Serveis Centrals i Planificació Estratègica Ajuntament de Gavà
mcdonaldson@gmail.com 627 20 31 38
Esteve García, Francina Prof. Tit. Dº Int. Univ. Girona
francina.esteve@udg.es 972 41 81 96
Font i Llovet, Tomás Cated. Dº Adtvo. Univ. Barcelona
tfont@ub.edu 93 402 43 75
Galán Galán, Alfredo Prof. Tit. Dº Adtvo Univ. Barcelona
alfredogalan@ub.edu 93 403 48 33
García Morales, Mª Jesús Prof. Tit. Dº Constitucional Univ. Auton. Barcelona
mariajesus.garcia@uab.cat 93 581 22 42
Galindo Caldés, Ramon Prof. Dº Adtvo Univ. Oberta de Catalunya
rgalindoca@uoc.edu 93 403 45 35
García Vázquez, Sonia Prof. Ayt. Dº Const. Univ. A Coruña
soniagv@udc.es 981 16 70 00 Ext. 15 71
Goizueta Vértiz, Juana Prof. Dº Const. Univ. San Sebastián
juana.goizueta@ehu.es 943 01 52 04
Gómez Puente, Marcos Cated. Dº Adtvo. Univ. La Rioja
marcos.gomez@unican.es 942 2012 48
González Beilfuss, Markus Prof. Tit. Dº Const. Univ. Barceleona
markusgonzalez@ub.edu 93 402 44 32
González García, Almudena Prof. Associada Dret Administratiu Univ. Barcelona
almudenagonzalez@ub.edu
93 403 72 69
Gracia Retortillo, Ricard Prof Lector DºAdtvo. Univ. Barcelona
rgracia@ub.edu 93 403 48 33
Hortal Ibarra, Juan Carlos Prof. Agreg. Dº Penal Univ. Barcelona
hortal@ub.edu 93 402 44 13
Huici Sancho, Laura Prof. Tit. Dº y Ec. Internacional. Univ. Barcelona
huici@ub.edu 93 402 44 90
Illamola Dausa, Mariona Prof. Lect. Dº Int. Univ. Girona
mariona.illamola@udg.es 972 41 98 30
Jiménez Cardona, Noemi Investigadora Postdoctoral Dret Privat Univ. Barcelona
njimenezcardona@ub.edu 93 403 58 64
Joshi Jubert, Ujala Professora titular Dret Penal Univ. Barcelona
ujalajoshi@ub.edu
Larios Paterna, Ma. Jesús Prof. Tit. Dº Const. Univ. Barcelona
mjlarios@sindic.cat 93 402 44 05
Milios, Georgios Prof. Lector Serra Húnter Dret Const. Univ. Barcelona
gmilios@ub.edu 93 402 44 07
Mir Puigpelat, Oriol Cated. Dº Adm. Univ. Pompeu Fabra
oriol.mir@upf.edu 93 542 27 59
Morgades Gil, Sílvia Prof. Agreg. Dº Int. Univ. Pompeu Fabra
silvia.morgades@upf.edu 93 542 17 42
Moya Malapeira, David Prof. Lect. Dº Const. Univ. Barcelona
dmoya@ub.edu 93 402 44 07
Muñoz Márquez, Luz Prof. Agregada Ciència Política Univ. Barcelona
luzmunozma@ub.edu 93 402 44 07
Olesti Rayo, Andreu Cated. Dº Comunitario Univ. Barcelona
olesti@ub.edu 93 402 44 24
Padrós Castillón, Xavier Prof. Asoc. Dº Const. Univ. Barcelona
xpadros@ub.edu 93 402 44 08
Pallarés Porta, Francesc Cated. Ciencia Política Univ. Pompeu Fabra
francesc.pallares@upf.edu 93 542 24 99
Peñalver Cabré, Alex Prof. Tit. Dº Adm y Procesal Univ. Barcelona
alexpenalvercabre@ub.edu 93 402 19 71
Pérez Velasco, Ma. del Mar Prof. Asoc. Dº Const. Univ. Barcelona
mmarperez@ub.edu 93 402 44 08
Roig Molés, Eduard Prof. Tit. Dº Const. Univ. Barcelona
eroig@ub.edu 93 403 55 54
Romano, Andrea Prof. Lector Serra Húnter Dret Const. Univ. Barcelona
andrea.romano@ub.edu 644 86 09 93
Silveira Gorski, Héctor  Professor agregat Serra Húnter de Filosofia del Dret Univ. Barcelona
hsilveira@ub.edu 93 402 44 47
Tornos Mas, Joaquín Cated. Dº Adtvo. Univ. Barcelona
jtornos@ub.edu 93 402 43 76
Vadrí Fortuny, Ma. Teresa Prof. Tit. Dº Adtvo Univ. Barcelona
mtvadri@ub.edu 93 402 43 74
Vallespín Pérez, David Cated. Dº Procesal Univ. Barcelona
dvallespin@ub.edu 93 402 43 78
Vernengo Pellejero, Nancy Carina Professora associada de Dret Processal Univ. Barcelona
nvernengop@ub.edu 93 402 02 79
Vilalta Reixach, Marc Prof Lector Dº Adtvo Univ. Barcelona
marc.vilalta@ub.edu 93 402 19 71
Vintró i Castells, Joan Cated. Dº Const. Univ. Barcelona
jvintro@ub.edu 93 402 43 97

Les dades personals d’aquest directori de l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona només es poden utilitzar exclusivament per a finalitats relacionades amb les funcions de l’Observatori. Aquest directori no és cap de les fonts d’accés públic regulades pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, o per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En conseqüència, aquestes dades no es poden ni reproduir, ni transmetre, ni registrar per cap sistema de recuperació d’informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones afectades.