Portal de la Transparència del Consorci Observatori de Dret Públic IDP Barcelona

Imprimir Imprimir

Aquest portal, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats del Observatori de Dret Públic IDP Barcelona així com garantir el dret d’accés a tota la informació relativa a les nostres activitats.

Creació del Consorci

Memòries d´ activitats

Membres

Cap del membres de l´alta direcció de l´Observatori de Dret Públic té remuneració pels seus treballs

Regles de funcionament intern

Bases per a la convocatòria de contractació de personal (Ref. CPA-ODP 1/2018)

Informació econòmica-financera