Regles de funcionament intern

Encàrrecs personals

Existeix la possibilitat que existeixi algun conflicte d’interessos entre els membres del IDP resultants de l’elaboració d’informes o dictàmens que són encarregats personalment a alguns dels membres de l’Observatori però que tramiten per l’Observatori. En si mateix, aquesta pràctica és perfectament legal i beneficiosa per a l’Institut i per als membres que realitzen aquests informes, però s’ha d’evitar la confusió que aparegui com a treball del conjunt del IDP allò que únicament és fruit d’un o d’uns pocs dels seus membres.

En aquest sentit, s’acorda que, a partir d’ara, tots els encàrrecs d’informes o dictàmens que s’hagin de tramitar per l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona hauran de ser prèviament validats pel Director de l’Observatori i per les persones que aquest designi.

La validació de l’encàrrec per part del Director anirà dirigida únicament a comprovar que, per la seva temàtica, finalitat o persones intervinents, l’informe o dictamen no suposa cap incompatibilitat amb les finalitats perseguides per l’Observatori ni genera cap conflicte d’interessos per als seus membres.

Igualment, al pressupost i en el contracte de l’informe figurarà el nom dels professors que s’encarregaran en concret de la realització del mateix, sempre que no es tracti d’una petició dirigida al IDP en general.

01/09/2017