Govern Local

Aquesta línia d’investigació i treball té per objectiu elaborar i desenvolupar instruments d’anàlisi i valoració del grau de consolidació de l’autonomia local. En aquest sentit destaca la confecció cada any de l’Anuari del Govern Local, en col·laboració amb la Fundació Democràcia i Govern Local, la realització de diversos estudis sobre administració local, organització territorial i serveis públics. Entre les sublínies de recerca es continua amb les relatives a la cooperació intermunicipal i reorganització territorial així com les relatives a govern local i contractació pública, al mateix temps que s´inicien i aprofundeixen unes altres sobre els serveis socials, el fenomen metropolità i el règim especial de la ciutat de Barcelona.