Govern Local

Imprimir Imprimir

Aquesta línia d’investigació i treball té per objectiu elaborar i desenvolupar instruments d’anàlisi i valoració del grau de consolidació de l’autonomia local. En aquest sentit destaca la confecció cada any de l’Anuari del Govern Local, la realització de diversos estudis sobre administració local, organització territorial i serveis públics. Entre les sublínies d’investigació es continua amb les relatives a la cooperació intermunicipal i reorganització territorial així com les relatives a govern local i liberalització, alhora que s’inicien i profunditzen altres sobre el Consorci d’Educació de Barcelona o sobre l’impacte de la immigració en l’àmbit municipal.