Informació i presentació d’articles al Blog Nova Icària

Equip de coordinació del Blog Nova Icària

Natalia Caicedo Camacho, professora agregada de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona

David Moya Malapeira, director de l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona i professor agregat de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona

Xavier Padrós Castillón, professor associat de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona

Coordinació i edició: Genís Vives Cantero, investigador junior de l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona

Contacte: idp@ub.edu

Presentació d’articles al Blog Nova Icària

 1. Temàtica

El Blog Nova Icària publica apunts d’anàlisi de temes d’actualitat jurídica en el camp del dret públic escrits per acadèmics i experts en aquesta matèria. Es publicaran també recensions de llibres, comentaris de normes i sentències.

 1. Condicions

L’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona no es fa responsable de les opinions dels autors que col·laboren en el blog.

L’Observatori es reserva el dret d’admissió dels apunts que rebi, excloent els treballs que no reuneixin els criteris de rigor científic i respecte institucional. Els textos publicats es poden reproduir, distribuir i publicar amb la condició que se n’esmenti l’autor i la procedència.

L’Observatori es reserva el dret de no publicar qualsevol aportació que no observi aquestes indicacions mínimes. Es podran proposar modificacions o millores en el redactat.

 1. Enviament

Podeu enviar els articles a idp@ub.edu.

 1. Indicacions de publicació:
 • Títol: ha de ser clar i creatiu, que capti l’atenció del lector, és millor que no sigui gaire llarg.
 • Estructura: les idees han d’estar exposades de forma clara i concisa. Els paràgrafs han de contenir una idea o diverses idees clares i no ser gaire llargs.
 • Mida: l’extensió és lliure, però es recomana que contingui entre 600 i 2000 paraules, aproximadament.
 • Imatge: es recomana que els autors triïn la imatge que acompanya l’entrada al blog, així com la seva difusió a les xarxes socials, tenint present que cal complir criteris d’autoria i/o reutilització. Es recomana que utilitzin bancs d’imatges gratuïts, com ara els següents: https://unsplash.com/, https://pixabay.com/. En cas de no facilitar la imatge, l’Observatori triarà una imatge relacionada amb el contingut de l’apunt.
 • Matèria: caldrà indicar quina és la matèria principal de l’apunt (per exemple, Dret constitucional o Dret Internacional Públic). També caldrà incloure entre 3 i 5 paraules clau.
 • Referències: cal afegir-hi els enllaços a Internet necessaris que ampliïn la informació, que complementin el contingut i permetin una navegació fàcil.
 • Llengües: com a norma general els apunts es publiquen tant en català, com en castellà. Per tant, es demana que, en la mesura del possible, s’enviïn formats en les dues llengües. En cas que no sigui així, l’Observatori en farà la traducció, així com la revisió lingüística.
 • Citació bibliogràfica: les citacions bibliogràfiques s’han de fer d’acord amb els criteris Harvard. Podeu utilitzar el següent generador de cites: https://app.bibguru.com/. Per a més informació: https://biblioteca.ucm.es/cps/recursos-para-tfg-tfm-citas-y-referencias-bibliograficas. Per a la citació de textos legals i jurisprudencials, vegeu http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/33344.
 1. Criteris de difusió

Per tal de facilitar la tasca de difusió a través de les xarxes socials, juntament amb el cos de l’article, els autors hauran de facilitar:

 • Breu referència biogràfica: per exemple, “catedràtica de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona” o “professor associat de Dret Constitucional a la Universitat de Salamanca”.
 • Usuaris de Twitter i Linkedin.
 • Selecció de dues frases destacades del text entre 20 i 30 paraules (uns 200 caràcters màxims amb espais inclosos), per tal de poder elaborar material de difusió.
 • Si escau per la temàtica, institucions, entitats i persones relacionades amb l’autor o la temàtica que poden ser mencionades per a ampliar la difusió.

Els autors podran reproduir els articles publicats en altres formats i publicacions sempre citant el Blog Nova Icària com a lloc inicial de publicació.