Joaquín Tornos Mas

Nascut el 20 de juny de 1952. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona a 1974, amb excel·lent i Premi extraordinari de llicenciatura. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona en 1975.

– Catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona.
– Doctor en Dret per la Universitat de Bolonia (excel·lent cum laude i premi Vittorio Emmaneulle).
– Ex-degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
– Secretari de l’Associació Italo-Espanyola de professors de Dret Administratiu.
– Membre del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya.
– Actual director de l’Informe Comunidades Autónomas.

Llibres publicats:

-“Régimen jurídico de la intervención de los poderes públicos en relación cono los precios y las tarifas”, Saragossa, 1982.
– “El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas” (en col·laboració amb E. Aja, E. Albertí, T. Font y J.M. Peulles).
– “Manual de Dret Públic de Catalunya”, 2ª edició, 1999 (en col·laboració amb E. Aja, E. Albertí, T. Font y X. Padrós).
– “Las Autoridades de regulación de lo audiovisual”, Madrid, 1999
– “La Administración del Estado en las Comunidades Autónomas”, Coordinador, Barcelona, 1997
– “Grandes establecimientos comerciales”, Coordinador, Madrid, 2000
– “Comunicación pública” (amb Alfredo Galán), Madrid, 2000
– “Democracia y Medios de Comunicación social”, Coordinador, Valencia, 2001

Ha publicat també nombrosos articles en matèria de dret administratiu amb especial dedicació als temes de fonts del dret, organització, justícia i dret econòmic. Col·labora de forma permanent a les revistes Revista de Administración Pública i Justicia Administrativa.