Marc Vilalta Reixach


Professor lector de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona

Marc Vilalta Reixach (Gironella, 1979) és Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (2002) i Doctor europeu en Dret per la Universitat de Barcelona (2011, Premi Extraordinari de Doctorat). Actualment és professor lector de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona i professor col·laborador a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Les seves principals línies de recerca s’han centrat en l’àmbit de les relacions interadministratives, la contractació pública i el dret local, havent realitzat estades de recerca a la Universitat de Bolonya (Itàlia) i a la Universitat de Fordham (Estats Units).

D’entre les seves publicacions més recents destaquen les següents:

.- El Consell de Governs Locals. La nova participació dels ens locals en les Comunitats Autònomes. Ed. Iustel, Madrid 2007.

.- L’encomana de gestió. Entre l’eficàcia administrativa i la contractació pública, Ed. Thomson Reuters – Aranzadi, Navarra 2012.

.- “Les relacions interadministratives en la nova Llei de règim jurídic del Sector Públic”, en Quaderns de Dret Local, núm. 44, 2017, p. 48-82.

.- “L’encomana de gestió en la LRJSP. Règim juridic i distinció de figures afins”, en TORNOS MAS, Joaquín (Dir.): Estudis sobre les lleis 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 40/2015 del règim jurídic del sector públic, Ed. Atelier, Barcelona 2017, p. 77-106.

Marc Vilalta Reixach és també secretari de l’Anuari del Govern Local (editat per la Fundació Democràcia i Govern Local i dirigit pel Dr. Tomàs Font i Llovet i el Dr. Alfredo Galán Galán) i Sub-director de l’Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona.