Últimes publicacions dels membres

 

Repensar el govern local: perspectives actuals

Autors/es: Font i Llovet, Tomàs / Vilalta Reixach, Marc / Galindo Caldes, Ramon / Barrero Rodríguez, Concepción / Díez Sastre, Silvia / Rivero Ortega, Ricardo / Solé Vilanova, Joaquim

El sistema dels governs locals en tots els països europeus està vivint les profundes transformacions del seu context econòmic, social, demogràfic, territorial i tecnològic que s’estan produint a les darreres dècades. Aquest llibre conté una anàlisi completa i profunda de cada un dels diversos nivells de l’estructura territorial local a Catalunya, des de les unitats bàsiques de màxima descentralització i els municipis rurals, passant per les organitzacions supramunicipals i comarcals, fins a les grans ciutats i les estructures metropolitanes, així com de les necessàries interrelacions entre uns nivells i els altres i del seu finançament respectiu. Els autors del llibre, coordinat pel professor Tomàs Font i Llovet, aporten una visió rigorosa, crítica i plural, imprescindible per orientar la fase de repensar el govern local, que ha d’evolucionar des d’un sistema local pensat més a partir de les estructures cap un sistema articulat més sobre les relacions.

Repensar el govern local: perspectives actuals | Llibreria de la Generalitat de Catalunya (gencat.cat)

Inteligencia Artificial y Proceso – Eficiencia vs. Garantías

Dr. David Vallespín Pérez i José María Asencio Gallego

La present monografia sobre “Intel·ligència Artificial i Procés (Eficiència vs Garanties)” és fruit de la participació col·lectiva d’un elenc de figures rellevants de l’acadèmia, l’advocacia i la magistratura que, en el curs acadèmic 2021/2022, sota la supervisió científica del Prof. Dr. David Vallespín i el finançament del Observatori de Dret Públic (IDP Barcelona), han enfrontat l’anàlisi dels principals reptes i desafiaments que planteja l’aplicació de la IA en l’àmbit de l’Administració de Justícia.

El problema no és tant que un robot pugui substituir al jutge humà (de fet, ja existeixen diferents experiències que així ho demostren), sinó més aviat tenir clar si aquesta substitució ens abocarà, per a bé, a una societat més justa o si, per contra, acabarà per situar-nos davant un escenari de dictadura digital. En aquest context, sembla que el futur immediat de l’aplicació de la IA en l’Administració de Justícia haurà de passar per la consecució d’un just i gens fàcil equilibri entre l’eficiència processal i el respecte del model constitucional de judici just. Futur en el qual la present obra col·lectiva enfronta l’anàlisi de la robotización de la valoració probatòria, els judicis telemàtics, els testimonis virtuals i en línia, els smart contracts, els títols executius electrònics i intel·ligents, la governança algorítmica de l’era digital, la mediació avatar, la gestió eficient dels “ports intel·ligents”, les exigències ètiques de la UE en matèria de IA, la rendició de comptes, la motivació de les resolucions judicials, la cibercriminalidad informàtica i les implicacions de la IA amb vista a la formació de la jurisprudència.

Una obra, per tant, escrita avui, però pensant en un futur immediat que, de ben segur, pot resultar d’utilitat als estudiosos del Dret en el marc de la revolució industrial 4.0 (constitucionalistes, procesalistas, civilistes, penalistes, administrativistas, mercantilistes i internacionalistes), així com també a tots aquells professionals del Dret (en particular, els advocats) que hauran de manejar-se davant un escenari, amb més o menys intensitat, de “robotització” judicial.

Per a més informació poden visitar el següent enllaç

Manual de Derecho Procesal Penal

David Vallespín Pérez i Francisco Ortego Pérez

Manual de Dret Processal Penal-9788418780783

Els temes que integren aquest Manual de Dret Processal Penal incorporen, com a programa de la disciplina, no només els tradicionals conceptes bàsics de l’enjudiciament criminal, sinó també les institucions i etapes pròpies de les diferents modalitats procedimentals. Manual no només dirigit als estudiants de Grau (en particular, de Dret, Criminologia o Recerca Privada), sinó també d’utilitat per als que cursen un Màster d’Accés a l’Advocacia, preparen oposicions i, fins i tot, s’endinsen en l’exercici professional com joves procuradors o advocats. Un Manual, en fi, lluny de caure en l’error de simular un estudi monogràfic d’alta especialització, ha estat redactat amb un llenguatge senzill i directe, així com proper per a les noves generacions d’alumnes de les Facultats de Dret del segle XXI.

Manual de Derecho Procesal Civil

David Vallespín Pérez

Manual de Dret Processal Civil-9788418780332

Els temes que integren aquest Manual de Dret Processal Civilincorporen, com a programa de la disciplina, no només els tradicionals conceptes bàsics de l’enjudiciament civil, sinó també aquelles altres matèries no sempre tractades amb detall als Manuals (Dret Concursal o Jurisdicció Voluntària) o de notable actualitat (com així passa, entre d’altres, amb les fórmules ADR i ODR o la hipotètica aplicació de la IA al procés). Manual no només dirigit als estudiants de Grau, sinó també d’utilitat per als que cursen un Màster d’Accés a l’Advocacia, preparen oposicions i, fins i tot, s’endinsen en l’exercici professional com a joves procuradors o advocats. Un Manual, en fi, que lluny de caure en l’error de simular un estudi monogràfic d’alta especialització, ha estat redactat amb un llenguatge senzill i directe, així com proper per a les noves generacions i la tipologia d’alumnes que poblen les Facultats de Dret del segle xxi. D’aquí, precisament, que cada un dels 37 temes s’acompanyi d’un mapa conceptual gràfic, així com d’un test d’autoavaluació.

Mediación mercantil y eficiencia procesal

David Vallespín Pérez

Mediación mercantil y eficiencia procesal

Es tracta d’una monografia interdisciplinària que se situa en el centre del debat obert al fil de l’Avantprojecte de Llei de Mesures d’Eficiència Processal del Servei Públic de Justícia (2020), així com de l’Avantprojecte de Llei de Reforma del Text Refós de Llei Concursal (2021). Una obra en què s’analitza la Mediació Mercantil, des de l’òptica de l’eficiència processal (visió economicista) i de l’obligat respecte del model constitucional de judici just, com a mètode alternatiu i complementari de resolució de conflictes.

Prenent com a punt de partida la cohabitació al llarg de la història de diferents mètodes de resolució de controvèrsies (autotutela, autocomposició, heterocomposición i procés), es ressalta l’encertat del caràcter voluntari de la mediació en la Llei 5/2012, de Mediació en Assumptes Civils i Mercantils, així com l’inconvenient d’haver optat per la seva obligatorietat, com a requisit de *procedibilidad, en l’Avantprojecte de Llei de Mesures d’Eficiència Processal del Servei Públic de Justícia (2020). A continuació, després de l’anàlisi en general de la Mediació Mercantil, amb referències a la seva modalitat electrònica i la hipotètica aplicació de la intel·ligència artificial, s’examinen les particularitats pròpies de la Mediació de Consum; la Mediació en el Dret de la Competència i de la Propietat Industrial; la Mediació aplicada en el terreny dels Contractes de Distribució Mercantil (amb especial esment a la franquícia); la Mediació Empresarial o Societària; i la Mediació Concursal, sens dubte una de les grans oblidades en l’Avantprojecte de Llei de Reforma del Text Refós de la Llei Concursal (2021).

Llibre pràctic sustentat sobre la dependència recíproca entre el Dret Mercantil i el Dret Processal, de notable interès per a advocats i especialistes de la mediació, però també per a acadèmics i estudiosos del Dret en general.

Las reformas y propuestas de reforma de la legislación local en España, 1999-2022

Direcció: Tomàs Font i Llovet

La present recerca té per objecte indagar en les reformes de la legislació bàsica de règim local que s’han efectuat o que s’han plantejar al nostre país en els últims vint anys. Això ha implicat l’examen de les reformes legislatives efectivament aprovades, així com de tots els projectes que no han arribat a ser aprovats i de les propostes de reforma més rellevants, formulades tant per institucions i entitats de reconegut prestigi en aquest sector com per la doctrina acadèmica.

Amb l’estudi de tots aquests materials s’ha presentat una síntesi de l’estat de la qüestió, exposant de manera clara i concisa, d’una banda, el contingut de les reformes que s’han efectuat, valorant si han aconseguit els seus objectius i la seva eficàcia, i, d’una altra, aquelles altres reformes pendents, amb la finalitat de cridar l’atenció sobre aquelles qüestions que queden per a millorar, en allò que sigui necessari, el règim local espanyol.

Per a més informació poden visitar el següent enllaç

Futuro y retos jurídicos de la Unión Económica y Monetaria Europea

Andreu Olesti Rayo y Francisco Javier Donaire Villa

Aquest treball té per objecte l’anàlisi del desenvolupament i la influència que ha tingut a Espanya el principi constitucional no escrit de lleialtat federal (Bundestreue), identificat inicialment per la doctrina i adoptat i desenvolupat, amb posterioritat, pel Tribunal Constitucional Federal alemany en els seus pronunciaments. Analitza, particularment, la naturalesa consubstancial d’aquest principi als sistemes políticament descentralitzats, amb especial èmfasi en la peculiar configuració que ha adoptat a l’Estat espanyol. Amb l’objectiu d’explicar en què consisteix la lleialtat federal o territorial a Espanya, es realitza una anàlisi del complex procés de configuració del sistema autonòmic i de la transcendental tasca en relació a aquest procés duta a terme pel Tribunal Constitucional. Així mateix, s’aborden les diferents realitats que van condicionar i continuen condicionant l’articulació territorial en aquest ordenament jurídic i que dificulten la vigència del principi de lleialtat territorial, entre elles, la confusa configuració constitucional de la descentralització del poder i la indubtable influència que, en aquesta configuració, ostenten els nacionalismes identitaris.

La Unió Econòmica i Monetària ha patit els embats de les profundes crisis recents: economicofinancera, COVID, Brexit, Ucraïna. L'”austeritat” pressupostària i les “retallades” de drets associats als “rescats” durant la primera d’elles van produir contestació i descontentament. Però, al temps, es va arribar a una major europeïtzació, amb la creació de la Unió Bancària i els seus Mecanismes Únics de Supervisió (MUS) i Resolució (MUR), o del Semestre Europeu. Aquests instruments plantegen importants reptes jurídics, igual que les respostes europees, de signe invers a l’anterior “austeritat”, contra la crisi provocada per la pandèmia: la desactivació (temporal) del Pacte d’Estabilitat i Creixement, la incipient implementació normativa del Pilar Social, els fons SURE, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència o l’instrument Next Generation EU. A aquests temes es dedica el present llibre, elaborat en el marc del Projecte Nacional de R+D+I.

La lealtad federal en el sistema autonómico español

Gonzalo Gabriel Carranza Galaicol

La lealtad federal en el sistema autonómico español

Aquest treball té per objecte l’anàlisi del desenvolupament i la influència que ha tingut a Espanya el principi constitucional no escrit de lleialtat federal (Bundestreue), identificat inicialment per la doctrina i adoptat i desenvolupat, amb posterioritat, pel Tribunal Constitucional Federal alemany en els seus pronunciaments. Aborda particularment la naturalesa consubstancial d’aquest principi als sistemes políticament descentralitzats, fent especial èmfasi en la peculiar configuració que ha adoptat en l’Estat espanyol. Amb l’objectiu d’explicar en què consisteix la lleialtat federal o territorial a Espanya, en ella es realitza una anàlisi del complex procés de configuració del sistema autonòmic i de la transcendental labor en relació amb ell duta a terme pel Tribunal Constitucional. Així mateix, s’aborden les diferents realitats que van condicionar i continuen condicionant l’articulació territorial en aquest ordenament jurídic i que dificulten la vigència del principi de lleialtat territorial, entre elles, la intricada configuració constitucional de la descentralització del poder i la indubtable influència que en tal configuració ostenten els nacionalismes identitaris.
La lleialtat en l’àmbit territorial vela per l’equilibri entre unitat i diversitat: suposa, d’una banda, el foment de mecanismes constitucionals que articulen les relacions entre els diferents nivells de govern i, per un altre, la limitació d’aquelles conductes dels ens territorials que vulnerin el repartiment vertical del poder constitucionalment establert. Per aquesta raó s’examinen alguns principis jurídics clau en el marc de les relacions intergovernamentals en el sistema espanyol, com ara col·laboració, cooperació i coordinació, al costat de les principals institucions i mecanismes que els materialitzen. Igualment, s’examinen els diferents processos jurisdiccionals i no jurisdiccionals de resolució de conflictes entre l’Estat i les Comunitats Autònomes i s’analitza el procediment de coerció estatal de l’article 155 de la Constitució espanyola a la llum de l’article 37 de la Llei Fonamental de Bonn. Previ a l’anàlisi de la particular configuració de la Bundestreue a Espanya, s’ofereix un estudi de l’acabat desenvolupament que ha tingut aquest concepte a Alemanya. En aquest sentit, es presta especial atenció a la jurisprudència de Karlsruhe de la qual sorgeixen les principals característiques de tal principi constitucional no escrit i de la qual també deriven una sèrie d’obligacions per al Bund i els Länder. Addicionalment, es brinda un repàs per diferents sistemes composts els ordenaments dels quals han recollit explícita o implícitament la noció de lleialtat territorial. Finalment, es recopilen i ordenen els principals antecedents acadèmics que reconeixen l’existència de la lleialtat federal a Espanya i de la doctrina del Tribunal Constitucional que recull tal noció. Tot això amb l’objectiu de donar compte de l’existència i configuració d’un concepte autònom, el de lleialtat autonòmica, que pretén garantir l’adequada relació entre l’Estat i les Comunitats Autònomes.

El Brexit y sus consecuencias

Laura Huici Sancho i  Anna Maria Badia i Martí (dirs.)

El Brexit y sus consecuencias

Quan fa un any de l’entrada en vigor definitiva de l’Acord de comerç i cooperació que regeix les relacions entre el Regne Unit i la Unió Europea, publiquem aquesta obra amb l’objectiu d’ajudar a entendre el Brèxit, és a dir, el procés de retirada del Regne Unit de la Unió Europea, i d’aprofundir en l’anàlisi de les conseqüències sobre diferents àmbits i des de diferents perspectives.

Aquest llibre constitueix una nova aportació a la sèrie que, fruit de les activitats d’estudi, reflexió i debat que duem a terme al Màster en Estudis Internacionals de la Universitat de Barcelona, ​​publiquem sobre temes d’actualitat i transcendència per la societat internacional. En aquesta ocasió, en col·laboració amb la Càtedra Jean Monnet de Dret Privat Europeu de la Universitat de Barcelona, ​​organitzem una sèrie de seminaris monogràfics que, al llarg del curs 2020-2021, van analitzar les relacions entre el Regne Unit i la Unió Europea en el context del procés de retirada i de la definició dels termes que havien de regir les relacions futures. La complexitat del procés i els interrogants que seguien oberts ens van convèncer de l’interès d’aprofundir en les qüestions plantejades i reflectir-les per escrit.

El Brèxit, una de les principals crisis a les que s’ha enfrontat la Unió Europea en els darrers temps, és una llarga partida d’escacs que seguim jugant, tot i que la retirada ja és efectiva.

De Refugiados a Rechazados el Sistema de Dublín y el Derecho a Buscar Asilo en la Unión Europea

Sílvia Morgades Gil

al

En De refugiats a rebutjats. El sistema de Dublín i el dret a buscar asil a la Unió Europea s’analitza com i perquè el Sistema Europeu Comú d’Asil, lluny de contribuir a millorar el règim internacional de la protecció internacional en l’espai regional europeu, manté les seves deficiències i fins i tot contribueix a potenciar els efectes adversos d’aquestes en els refugiats i altres sol·licitants de protecció, especialment, pel que fa al seu dret a buscar asil. La tesi principal que es defensa és que el Sistema Europeu Comú d’Asil encara no ha aconseguit un nivell de desenvolupament que permeti afirmar la legitimitat substantiva del sistema de Dublín basada en el respecte dels estàndards europeus de protecció dels Drets Humans. Això ha portat en la pràctica a múltiples excepcions la seva aplicació i a la deterioració del principi de confiança mútua que posen en risc la pervivència del propi sistema. En el treball s’analitzen aquestes excepcions, el seu impacte en el sistema de Dublín, així com les perspectives de futur de la protecció internacional a la Unió Europea. El projecte de recerca per a la realització d’estudi del qual aquesta obra és el resultat principal va ser guardonat amb el Premi Ferrer Eguizábal sobre Dret d’asil a Europa 2016 per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Aliens before the European Court of Human Rights

David Moya y Georgios Milios

al

Aliens before the European Court of Human RightsThis volume conducts an in-depth analysis of the ECtHR’s case law in the area of migration and asylum, exploring the role of the Court in this area of law. Each chapter deals with the case law on one specific ECHR article that is relevant for migrants, asylum seekers and refugees. In addition, the volume is enriched by two additional studies which deal with issues that are treated in a transversal manner, namely vulnerability and the margin of appreciation. The volume systematises the case law on aliens’ rights under the ECHR, offering readers the chance to familiarise themselves with or gain deeper insight into the main principles the Strasbourg court applies in its case law regarding aliens.

Políticas y reformas migratorias en América Latina. Un estudio comparado

Natalia Caicedo Camacho (coord.)

al

Aquest llibre presenta un estudi comparat de la legislació i les polítiques migratòries de diversos països llatinoamericans (el Brasil, l’Argentina, Colòmbia, el Perú, l’Equador, Xile i Mèxic); estudi que es complementa amb l’anàlisi de temes transversals com el paper de la Cort Interamericana de Drets Humans, la integració regional i la Conferència de Migracions. L’augment exponencial dels fluxos migratoris succeït en els últims anys a Amèrica Llatina es convertirà en un dels grans reptes que la regió haurà d’abordar en les pròximes dècades, doncs, lluny de ser un fenomen conjuntural, la dinàmica de mobilitat iniciada és estructural i suposarà una transformació de la societat a llarg termini. En aquesta línia, el llibre analitza amb gran rigorositat i profunditat un dels temes claus de l’agenda política i ciutadana que s’estan discutint actualment en el terreny de la recerca, en les institucions governamentals i en els espais de lluita per l’ampliació de drets. Així doncs, aquesta publicació ofereix un estudi complet de la regulació i les polítiques migratòries a Amèrica Llatina sota tres eixos: l’ampliació en el reconeixement i garantia dels drets; una major obertura que promogui la mobilitat humana segura i el desenvolupament de polítiques d’integració que afavoreixin el reconeixement mutu. És un llibre que identifica els avanços i reptes en les normatives internes dels Estats i descriu en clau comparativa les propostes, polítiques i solucions que estan desenvolupant els diferents països per a la millor gestió dels fluxos migratoris, especialment, en el moment d’escriure aquest llibre, el repte de la migració veneçolana

La Carta Europea de Autonomía Local a los treinta años de su aplicación: balance y perspectivas

Tomàs Font i Llovet


Més informació

Encara que la Carta Europea de l’Autonomia Local (CEAL) pretén fixar un conjunt mínim de principis i drets compartits pels governs locals en tota Europa, la veritat és que aquesta continua sent un text poc conegut per la gran majoria dels operadors jurídics i polítics. D’aquesta manera, quan es compleixen 30 anys de la seva entrada en vigor a Espanya, sota la direcció del Dr. Tomàs Font i Llovet i la coordinació del Dr. Marc Vilalta Reixach, la Fundació Democràcia i Govern Local acaba de publicar el llibre col·lectiu “La Carta Europea d’Autonomia Local als trenta anys de la seva aplicació: balanç i perspectives”. Al llarg dels diferents capítols, aquesta Obra col·lectiva analitza, de manera exhaustiva i rigorosa, la influència real que la CEAL ha tingut en la configuració del règim local espanyol, així com la seva capacitat per a donar resposta als reptes futurs dels nostres governs locals. D’altra banda, s’analitza també la relació entre aquest tractat internacional – subscrit en el marc del Consell d’Europa – i el Dret de la Unió Europea, incloent una perspectiva comparada sobre l’aplicació de la CEAL en alguns dels països del nostre entorn més pròxim (en particular, Itàlia i Portugal). Aquesta Obra, redactada pels màxims experts en la matèria, va dedicada a la memòria del Prof. Luciano Vandelli, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Bolonya, mort quan el llibre estava ja en maquetació, en homenatge i reconeixement de qui ha estat un dels més grans estudiosos i defensors de l’autonomia local en el context de l’Europa contemporània

Transparencia y rendición de cuentas de las relaciones de cooperación intergubernamental en el Estado Autonónomico

Maria Jesús García Morales

Aquest llibre constitueix el primer estudi monogràfic sobre la transparència i la rendició de comptes de la cooperació intergovernamental en l’Estat autonòmic i més enllà del mateix, ja que també s’aborden altres països políticament descentralitzats del nostre entorn. Des de tres plànols, s’analitzen: el marc normatiu de la transparència de la cooperació a Espanya, l’aplicació de les normes i on ens trobem en el context europeu.

Text complet

Nous governs locals: regeneració política i estabilitat pressupostària

Alfredo Galán (Coord.)

L’Institut d’Estudis de l’Autogovern de la Generalitat de Catalunya ha publicat recentment el llibre “Nous governs locals: regeneració política i estabilitat pressupostària”. Coordinada pel Prof. Alfredo Galán Galán i amb la participació de varis membres de l’Observatori de Dret Públic (Tomàs Font i Llovet, Ricard Gracia Retortillo i Marc Vilalta Reixach), l’obra constitueix el primer número de la nova col·lecció Col·lecció Institut d’Estudis de l’Autogovern.

El llibre pretén oferir nous elements i nous criteris, amb vista a articular l’inajornable debat per a la reforma dels governs locals dins el conjunt del nostre sistema institucional. I és que els governs locals es troben avui en dia davant un context de canvi i d’incertesa. D’una banda, les exigències d’una nova manera de fer política –lligades a l’exigència de més transparència, a la rendició de comptes i a la recerca de noves formes de participació ciutadana– obliguen a replantejar alguns aspectes essencials de la seva organització i el seu funcionament. De l’altra, l’impacte de la greu crisis econòmica i la priorització dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat econòmica no només han suposat la necessitat d’implementar polítiques dirigides a la reducció de la despesa pública, sinó que també estan donant lloc a una redefinició del principi d’autonomia local.

Des d’aquesta perspectiva, l’obra té com a finalitat prendre consciència de l’abast que tenen actualment aquests reptes per als nostres governs locals i proposar pautes que puguin ser tingudes en compte a l’hora d’abordar una futura i ja imprescindible reforma del sistema local.

Text complet

La gestió mancomunada de serveis públics en l’àmbit supramunicipal a Catalunya

Marc Vilalta Reixach, Ricard Gracia Retortillo (dirs.)


Més informació

Aquest document és fruit d’una recerca promoguda a partir de la subvenció a treballs de recerca sobre l’Administració pública de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (Resolució GRI/2844/2013, de 20 de desembre), i ha estat sotmès a una avaluació externa que n’ha validat el contingut i n’ha recomanat la publicació.

Text complet

Diversidad cultural e interpretación de los derechos. Estudios de casos.

Natalia Caicedo Camacho i David Moya Malapeira (coords.)


Més informació

El present llibre col·lectiu intenta aportar noves vies de reflexió sobre el rol que la diversitat ha de jugar en l’àmbit jurídic, tant internacional com espanyol. Per a poder aprendre adequadament aquest objecte d’estudi, i al mateix travar adequadament aquesta reflexió en la realitat jurídica pràctica, s’ha optat metodològicament per partir d’un estudi de casos de diferents contextos regionals, que descriuen i analitzen pronunciaments emesos per diversos tribunals sobre els drets i llibertats en un context de diversitat cultural. El plantejament de fons és que processos com la immigració, el moviment indígena o la lluita pel reconeixement de la diversitat d’orientacions sexuals, no són en absolut indiferents al Dret i s’obren pas a través de la doctrina de les diferents instàncies jurisdiccionals o consultives internacionals. La (re)interpretació dels drets i llibertats fonamentals per tals instàncies no només implica un replantejament de les pautes culturals que subjeuen en la interpretació tradicional dels drets, sinó que a l’avançar incorporant aquesta consciència de respecte a la diversitat, acaben entaulant un diàleg entre si i amb els tribunals nacionals.

La financiación autonómica. Claves para comprender un (interminable ) debate

Sandra León (coord.)


Més informació

La cuestión de la financiación autonómica ha reaparecido periódicamente en el debate público en España coincidiendo con las reformas que se han ido introduciendo en el sistema. La información que llega a los ciudadanos suele ser la de confrontación entre los líderes políticos y la forma en que este desacuerdo salta a los titulares de la prensa es la de agravios comparativos, deuda histórica o acusaciones de insolidaridad frente a quienes demandan una mayor autonomía sobre sus ingresos. Por otra parte, para los no especialistas es difícil orientarse en un debate dominado por tecnicismos y por el diagnóstico sesgado de los políticos que en él intervienen. Escrito con claridad y ecuanimidad, el presente libro hace accesible al público general un debate que permanece abierto en la agenda política y proporciona las claves necesarias para orientarse en él. ¿Por qué se reforma cada cierto tiempo el sistema de financiación? ¿Qué características definen el modelo de financiación del País Vasco y Navarra? ¿En qué dirección ha evolucionado la financiación autonómica? ¿Existe realmente la excepcionalidad española en el conflicto territorial sobre la financiación? ¿En qué consiste el federalismo fiscal?

Técnicas y ámbitos de coordinación en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia

Francisco Javier Donaire Villa y Andreu Olesti Rayo (coord.)


Més informació

El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, uno de los objetivos a alcanzar por la Unión Europea, consiste en la plena realización de la libre circulación de personas sin controles fronterizos intracomunitarios y en la simultánea adopción de medidas compensatorias o «de acompañamiento». Su desarrollo se vio condicionado por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, alterando las prioridades normativas de la Unión, al centrarlas en el ámbito de la seguridad. También supusieron un condicionamiento relevante, aunque ya de orden estructural, las dificultades técnicas derivadas de la inicial regulación de estas cuestiones en los Tratados constitutivos. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha supuesto un cambio fundamental en su articulación al haber agilizado y democratizado el procedimiento de toma de decisiones, con mayor presencia de las instituciones comunitarias, y dado lugar al aumento y creación de agencias y programas que favorezcan la cooperación y coordinación. Esta obra colectiva aborda diversas cuestiones que consideramos relevantes para entender los mecanismos y las técnicas de coordinación entre los diferentes Estados miembros y la propia Unión Europea, para el logro y alcance de las finalidades fijadas por los Tratados constitutivos dentro de la política relativa a la consecución y mantenimiento de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

Pautas para una reforma constitucional. Informe para el debate

Javier García Roca


Més informació

El compromís en les reformes constitucionals que necessitem ha de ser la conseqüència de la tramitació d’uns procediments adequats i no un punt de partida, una vegada pactada entre diverses forces polítiques una obligació de resultat d’arribar a un acord final. Cal millorar la representació política modificant el sistema electoral del Congrés i la regulació dels partits polítics. El Senat ha de ser triat d’una manera que li permeti exercir realment les funcions pròpies d’una Càmera de representació territorial. Cal derogar la preferència de l’home sobre la dona en l’ordre successori a la Corona. El nostre sistema parlamentari no hauria de ser tan formalitzat o racionalitzat. És menester reformar l’Estat autonòmic per a millorar els mecanismes d’integració dels espanyols, clarificar les regles competències i ajustar el sistema de finançament. Hem de regular les relacions amb la Unió Europea i descentralitzar l’organització judicial.

1 2 3 4 5