Dret d´asil

Balanç provisional en immigració i asil durant 2017 (I). Enfocaments divergents i escassa ambició reformadora en les polítiques de la Unió Europea, per David Moya Malapeira

Si haguéssim de caracteritzar 2017 des del punt de vista de la formulació de polítiques i activitat normativa en matèria d’immigració i asil, les principals idees serien les del privilegi de la gestió sobre la formulació de polítiques públiques d’àmplia perspectiva i, com a conseqüència d’això, una notable atonia normativa, tant a nivell de la… Llegir més

La crisi europea dels refugiats: un drama en tres actes. I ara Turquia…, per David Moya

(English version). Encara amb els papers damunt la taula que contenen els acords de la reunió de caps d’Estat de la Unió amb Turquia per abordar la crisi de refugiats, i sonant ja veus enormement crítiques amb el mateix, val la pena recapitular el que ha passat fins ara per poder valorar-lo adequadament, ja que… Llegir més

El Tribunal Nacional del Dret d’Asil a França, per Edith Jaillardon

(English version). El Tribunal Nacional del Dret d’Asil (TNDA) és un tribunal administratiu especialitzat, controlat mitjançant el recurs de cassació pel Conseil d’Etat. La seva funció és revisar mitjançant el recurs d’apel·lació les decisions de denegació de l’estatut de refugiat o de la protecció subsidiària adoptades per una institució pública, l’Oficina Francesa de Protecció de… Llegir més

La gestió de la immigració davant la crisi. Introduir reajustaments al model actual o pensar en un canvi de model migratori?, per David Moya

La immigració ja no és un fenomen nou ni a Espanya ni a Catalunya: portem més de quinze anys d’immigració i més de 5 milions d’estrangers al territori. Prop d’un 50% de la immigració és ja resident de llarga durada (un estatut jurídic molt estable i protegit orientat a l’equiparació en drets als nacionals). Si… Llegir més