Per una política d´expulsions, per Eduard Roig

La recent reobertura del Centre d’Internament d’Estrangers de Barcelona i la disputa plantejada amb l’Ajuntament de la Ciutat en relació amb la llicència d’obertura han revifat el debat sobre l’internament d’estrangers. Es tracta d’un debat necessitat de rigor i matisos, com sostenia recentment Markus González Beilfuss en un article publicat en Agenda Pública, ja que moltes vegades amaga la discussió o discrepància respecte d’altres elements més generals i rellevants de la política migratòria.

El principal d’ells és l’expulsió dels estrangers, ja que l’internament és una mesura provisional per a garantir la possibilitat d’executar forçosament una ordre d’expulsió. S’interna a qui es pretén expulsar i només amb aquesta fi, pel temps necessari per executar l’ordre o perquè resulti clar que aquesta no es pot portar a terme, i sempre per un màxim de 60 dies.

L’ expulsió és una mesura sancionadora prevista en el nostre ordenament per diverses infraccions administratives: la més important en la pràctica és sens dubte l’estada irregular a Espanya (sense comptar amb autorització de residència bé per haver-la perdut perquè no l’ha tingut mai). Existeix un debat tradicional sobre si la irregularitat sense més justifica la imposició d’una ordre d’expulsió o si aquesta s’ha de dictar només en cas de concórrer alguns elements addicionals. I no hi ha dubte sobre la impossibilitat d’expulsar en determinats casos en què la irregularitat pot esmenar-(per arrelament, per exemple) o hi ha circumstàncies personals que impedeixen expulsar la persona afectada (per raons de malaltia, persecució al seu país d’origen, inexistència de vincles efectius amb el mateix, etc.). Podem però prescindir d’aquests debats ara, ja que el que es vol plantejar aquí és una qüestió encara més bàsica: els estats són incapaços materialment de procedir a l’expulsió de tots els que es troben irregularment en el seu territori, encara que no comptin amb elements de protecció específics (arrelament, asil, vincles amb el país). Aquesta incapacitat, que es dóna en tots els països al marge de la seva orientació governamental, tradició i mitjans disponibles, afebleix enormement els efectes dissuasoris de l’expulsió, ja que tot estranger sap que encara que la seva irregularitat sigui detectada no necessàriament d’això es derivarà una efectiva expulsió.

Per tant, molts són els formalment expulsats (amb una ordre administrativa dictada contra ells, però pendent d’execució), bastants els internats (per garantir la possibilitat d’expulsar efectivament) i (relativament) pocs els efectivament expulsats. Aquesta divergència té els seus costos: costos de gestió en la tramitació d’expedients d’expulsió que no s’executen, d’internament de persones que hauran de ser posades en llibertat sense més, costos personals enormes (interrupció de la seva vida personal, familiar i laboral d’entrada) per als que pateixen aquestes situacions, costos de legitimitat del sistema normatiu i costos pel que fa a l’eficàcia dissuasòria de l’expulsió per al comportament present i futur d’altres persones. Certament, la situació ha millorat en els últims quinze anys gràcies als canvis normatius i, sobretot, a les resolucions judicials. Però sempre des de la perspectiva (fonamental) dels drets de les persones i gairebé mai des d’un enfocament objectiu sobre el sentit de la figura de l’expulsió.

Naturalment, la situació exposada és reversible amb un augment dels mitjans destinats a l’execució de les expulsions. Sigui per criteris ètics, econòmics, polítics o qualssevol altres, cap país ha optat per incrementar aquests mitjans de manera suficient per superar unes xifres que mai van més enllà del 20% d’execució dels expedients d’expulsió incoats. Però una altra alternativa per recuperar eficàcia en la gestió dels recursos públics i en la virtualitat desincentivadora de l’expulsió és desenvolupar una política d’expulsió conscient i efectiva; és a dir, decidir políticament quins comportaments dels estrangers en situació irregular volen perseguir-se amb més interès i urgència: des de la venda al carrer il·legal al treball irregular en sectors amb un important ocupació submergida, des de la reincidència en infraccions administratives referides a l’ordre públic a elements rellevants en la causa de la irregularitat (entrada il·legal, frau en la documentació presentada ….). L’estat no pot (ni potser hagi) expulsar tots els que es troben en situació irregular; però sí que pot concentrar les seves capacitats en l’expulsió efectiva dels que realitzen determinades activitats que volen perseguir per la raó que políticament es consideri adequada; i, d’aquesta manera, els que realitzin aquestes activitats sabran que compten amb una alta probabilitat de ser expulsats.

Sense política, l’expulsió es converteix en un atzar i, com a tal, no té eficàcia per orientar l’actuació de les persones. Una política d’expulsió en canvi recupera aquesta eficàcia orientadora (o desincentivadora) i es converteix en un mitjà eficaç de perseguir finalitats d’ordenació de l’activitat vinculada a la immigració irregular. En aquest context, determinats sacrificis en la posició i drets dels afectats (com l’internament) esdevenen justificats (és a dir, adequats i proporcionats) i l’internament cobra també el seu sentit polític.

Naturalment, les opcions d’una política d’expulsió són políticament (i jurídicament) controlables i criticables. Però per a això necessitem que hi hagi opcions polítiques a controlar i criticar. L’actual (inexistència de) política d’expulsions conté tots els problemes d’aquesta figura (afectació intensa de drets de les persones, costos econòmics, dificultats jurídiques ….) sense cap de les seves utilitats.