Publicació de «La lleialtat federal en el sistema autonòmic espanyol»

Els informem que el nostre membre Gonzalo Gabriel Carranza Galaico acaba de publicar un treball titulat «La lleialtat federal en el sistema autonòmic espanyol». Per a més informació poden visitar el següent enllaç i igualment els facilitem un resum de l’obra.

Més informació

La lealtad federal en el sistema autonómico españolResum: Aquest treball té per objecte l’anàlisi del desenvolupament i la influència que ha tingut a Espanya el principi constitucional no escrit de lleialtat federal (Bundestreue), identificat inicialment per la doctrina i adoptat i desenvolupat, amb posterioritat, pel Tribunal Constitucional Federal alemany en els seus pronunciaments. Aborda particularment la naturalesa consubstancial d’aquest principi als sistemes políticament descentralitzats, fent especial èmfasi en la peculiar configuració que ha adoptat en l’Estat espanyol. Amb l’objectiu d’explicar en què consisteix la lleialtat federal o territorial a Espanya, en ella es realitza una anàlisi del complex procés de configuració del sistema autonòmic i de la transcendental labor en relació amb ell duta a terme pel Tribunal Constitucional. Així mateix, s’aborden les diferents realitats que van condicionar i continuen condicionant l’articulació territorial en aquest ordenament jurídic i que dificulten la vigència del principi de lleialtat territorial, entre elles, la intricada configuració constitucional de la descentralització del poder i la indubtable influència que en tal configuració ostenten els nacionalismes identitaris.
La lleialtat en l’àmbit territorial vela per l’equilibri entre unitat i diversitat: suposa, d’una banda, el foment de mecanismes constitucionals que articulen les relacions entre els diferents nivells de govern i, per un altre, la limitació d’aquelles conductes dels ens territorials que vulnerin el repartiment vertical del poder constitucionalment establert. Per aquesta raó s’examinen alguns principis jurídics clau en el marc de les relacions intergovernamentals en el sistema espanyol, com ara col·laboració, cooperació i coordinació, al costat de les principals institucions i mecanismes que els materialitzen. Igualment, s’examinen els diferents processos jurisdiccionals i no jurisdiccionals de resolució de conflictes entre l’Estat i les Comunitats Autònomes i s’analitza el procediment de coerció estatal de l’article 155 de la Constitució espanyola a la llum de l’article 37 de la Llei Fonamental de Bonn. Previ a l’anàlisi de la particular configuració de la Bundestreue a Espanya, s’ofereix un estudi de l’acabat desenvolupament que ha tingut aquest concepte a Alemanya. En aquest sentit, es presta especial atenció a la jurisprudència de Karlsruhe de la qual sorgeixen les principals característiques de tal principi constitucional no escrit i de la qual també deriven una sèrie d’obligacions per al Bund i els Länder. Addicionalment, es brinda un repàs per diferents sistemes composts els ordenaments dels quals han recollit explícita o implícitament la noció de lleialtat territorial. Finalment, es recopilen i ordenen els principals antecedents acadèmics que reconeixen l’existència de la lleialtat federal a Espanya i de la doctrina del Tribunal Constitucional que recull tal noció. Tot això amb l’objectiu de donar compte de l’existència i configuració d’un concepte autònom, el de lleialtat autonòmica, que pretén garantir l’adequada relació entre l’Estat i les Comunitats Autònomes.