Nova publicació dels membres: «Futuro y retos jurídicos de la Unión Económica y Monetaria Europea»

Els informem que els nostres membres Andreu Olesti Rayo y Francisco Javier Donaire Villa acaba de publicar un treball titulat «Futuro y retos jurídicos de la Unión Económica y Monetaria Europea». Per a més informació poden visitar el següent enllaç i igualment els facilitem un resum de l’obra.

Més informació

Resum: Aquest treball té per objecte l’anàlisi del desenvolupament i la influència que ha tingut a Espanya el principi constitucional no escrit de lleialtat federal (Bundestreue), identificat inicialment per la doctrina i adoptat i desenvolupat, amb posterioritat, pel Tribunal Constitucional Federal alemany en els seus pronunciaments. Analitza, particularment, la naturalesa consubstancial d’aquest principi als sistemes políticament descentralitzats, amb especial èmfasi en la peculiar configuració que ha adoptat a l’Estat espanyol. Amb l’objectiu d’explicar en què consisteix la lleialtat federal o territorial a Espanya, es realitza una anàlisi del complex procés de configuració del sistema autonòmic i de la transcendental tasca en relació a aquest procés duta a terme pel Tribunal Constitucional. Així mateix, s’aborden les diferents realitats que van condicionar i continuen condicionant l’articulació territorial en aquest ordenament jurídic i que dificulten la vigència del principi de lleialtat territorial, entre elles, la confusa configuració constitucional de la descentralització del poder i la indubtable influència que, en aquesta configuració, ostenten els nacionalismes identitaris.

La Unió Econòmica i Monetària ha patit els embats de les profundes crisis recents: economicofinancera, COVID, Brexit, Ucraïna. L’”austeritat” pressupostària i les “retallades” de drets associats als “rescats” durant la primera d’elles van produir contestació i descontentament. Però, al temps, es va arribar a una major europeïtzació, amb la creació de la Unió Bancària i els seus Mecanismes Únics de Supervisió (MUS) i Resolució (MUR), o del Semestre Europeu. Aquests instruments plantegen importants reptes jurídics, igual que les respostes europees, de signe invers a l’anterior “austeritat”, contra la crisi provocada per la pandèmia: la desactivació (temporal) del Pacte d’Estabilitat i Creixement, la incipient implementació normativa del Pilar Social, els fons SURE, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència o l’instrument Next Generation EU. A aquests temes es dedica el present llibre, elaborat en el marc del Projecte Nacional de R+D+I.