La acción social

Marcos Vaquer Caballería
ISBN 8484425967
Núm. 3
Pàgs: 254
Data de publicació: 06/2002
Sota el nom d’acció social es coneix avui un camp o sector d’activitat hereu del que històricament s’ha conegut com beneficència, primer, i després assistència social. En aquesta obra, el tema és tractat des d’una perspectiva jurídica en la qual es relaciona l’acció social amb l’Estat social, i es plantegen algunes reflexions en relació amb el paper dels Ajuntaments i les Comunitats Autònomes en relació amb aquesta matèria.

SumariI. Evolución histórica

II. Fundamentos constitucionales

III. Instituciones
(Los servicios de asistencia a la persona, las formas, el objeto, el contenido y la exigibilidad de las prestaciones)

IV. Organización

Sumari ampliat (pdf)