Altres publicacions

Estado Autonómico y reforma federal

Eliseo Aja


Més informació

La Constitució de 1978 ha permès una notable descentralització de l’Estat a Espanya i ha configurat a les Comunitats Autònomes com poders similars als estats membres d’una federació, però el sistema autonòmic, com conjunt, mostra en els últims anys problemes greus d’estructura i funcionament. En el present llibre —nova edició actualitzada de “L’Estat autonòmic”, una obra que s’ha convertit en una referència imprescindible— Eliseo Aja examina l’evolució de l’Estat autonòmic, exposa sistemàticament els seus trets principals i analitza de manera equànime els problemes actuals més apressants, al mateix temps que presenta propostes realistes de reforma.

Crisis y coordinación de políticas económicas en la Unión Europea

Andreu Olesti Rayo


Índex complet

El 1 de gener de 1999 es va instaurar la unió monetària en la Unió Europea. Això va significar que els Estats membres que van complir amb uns criteris monetaris, i van voler, van començar a compartir una política monetària comuna, dissenyada i dirigida pel banc Central Europeu i una moneda, l’euro, que substituïa a les divises nacionals. Aquesta unió monetària va sorgir amb un pressupost comunitari molt reduït, i sense una harmonització prèvia de les economies dels països participants. La política monetària quedava en mans d’un òrgan de la Unió Europea, mentre que la resta de les polítiques econòmiques, es trobaven només coordinades entre els Estats membres.

La situació actual sembla indicar que el bon funcionament de la unió monetària requereix major grau d’integració econòmica i política. Les institucions europees estan desenvolupant mecanismes per a incidir i decidir l’orientació de les polítiques econòmiques estatals, especialment la d’aquells que formen part de l’euro, i els afectats per les dificultats financeres. Sembla plausible que quan la crisi finalitzi, les polítiques econòmiques dels països europeus estaran més integrades, i la Unió Europea disposarà d’instruments, esperem que eficients, per a governar les decisions econòmiques dels seus Estats membres.

Litigación Civil

David Vallespín Pérez


Índex complet

“Litigación civil” se presenta como una obra monográfica estructurada en dos grandes apartados: el primero, relativo a los contenidos procesales básicos, incorpora las siguientes materias: juicio verbal, juicio ordinario, procesos especiales en materia de capacidad, procesos especiales en materia de familia, procesos monitorio y cambiario, diligencias preliminares, prueba, ejecución forzosa, medidas cautelares y procedimiento concursal; y el segundo, referido a contenidos sustantivos y materiales, que incluye en sus materias aquéllas que tienen que ver con el derecho de daños, la indemnización de daños personales y su baremo, la contratación civil y mercantil, la defensa de los consumidores y usuarios, familia, con especial referencia al divorcio, arrendamientos urbanos, propiedad horizontal, concurso y sociedades.

Desde un punto de vista jurídico, la obra propuesta viene a cubrir un “vacío” en el ámbito de la formación para el ejercicio de la abogacía. Ello es así, porque combina el análisis teórico-práctico tradicional de las instituciones (con inclusión de la jurisprudencia más actualizada), con la técnica anglosajona de formación activa, sustentada en el análisis del caso. De igual forma, se trata de un examen interdisciplinar que analiza las instituciones procesales en relación a los principales problemas sustantivos y materiales que se reconocen, actualmente, en la práctica de nuestros órganos jurisdiccionales.

Inmigración y democracia

Eliseo Aja

Index
Presentación
1. El marco general de la inmigración
2. La regulación de la inmigración
3. La entrada en el país y el control de las fronteras
4. La autorización de trabajo
5. La autorización de residencia
6. Las infracciones y las sanciones en el ámbito de la inmigración, en especial, la
expulsión
7. La autorización de residencia por causas extraordinarias y otros estatus especiales
8. Los derechos y libertades del extranjero y los derechos civiles
9. Los derechos sociales
10. Los derechos políticos y en particular el derecho de sufragio
11. La integración social de los inmigrantes
12. Los principios y las políticas públicas de la integración
Conclusiones. Obras generales, revistas y anuarios. Bibliografía.

Contenido
Pocs fenòmens han transformat tant Espanya en les últimes dècades com la immigració. En els anys vuitanta i noranta la seva regulació presentava molts problemes des del punt de vista democràtic i, encara que la legislació ha millorat notablement, encara queden aspectes fonamentals per reformar. El present llibre oferix una visió de conjunt del fenomen immigratori, amb la voluntat d’aportar idees per a l’elaboració d’una estratègia que es correspongui amb els principis constitucionals.

Consolidada una immigració de més de cinc milions de persones, fins i tot quan la situació econòmica no és propícia, és necessari perfeccionar la legislació i incloure en ella la integració social, que afecta tant a la immigració com al conjunt de la societat.

+info

1 2 3 4 5