Altres publicacions

De Refugiados a Rechazados el Sistema de Dublín y el Derecho a Buscar Asilo en la Unión Europea

Sílvia Morgades Gil

al

En De refugiats a rebutjats. El sistema de Dublín i el dret a buscar asil a la Unió Europea s’analitza com i perquè el Sistema Europeu Comú d’Asil, lluny de contribuir a millorar el règim internacional de la protecció internacional en l’espai regional europeu, manté les seves deficiències i fins i tot contribueix a potenciar els efectes adversos d’aquestes en els refugiats i altres sol·licitants de protecció, especialment, pel que fa al seu dret a buscar asil. La tesi principal que es defensa és que el Sistema Europeu Comú d’Asil encara no ha aconseguit un nivell de desenvolupament que permeti afirmar la legitimitat substantiva del sistema de Dublín basada en el respecte dels estàndards europeus de protecció dels Drets Humans. Això ha portat en la pràctica a múltiples excepcions la seva aplicació i a la deterioració del principi de confiança mútua que posen en risc la pervivència del propi sistema. En el treball s’analitzen aquestes excepcions, el seu impacte en el sistema de Dublín, així com les perspectives de futur de la protecció internacional a la Unió Europea. El projecte de recerca per a la realització d’estudi del qual aquesta obra és el resultat principal va ser guardonat amb el Premi Ferrer Eguizábal sobre Dret d’asil a Europa 2016 per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Aliens before the European Court of Human Rights

David Moya y Georgios Milios

al

Aliens before the European Court of Human RightsThis volume conducts an in-depth analysis of the ECtHR’s case law in the area of migration and asylum, exploring the role of the Court in this area of law. Each chapter deals with the case law on one specific ECHR article that is relevant for migrants, asylum seekers and refugees. In addition, the volume is enriched by two additional studies which deal with issues that are treated in a transversal manner, namely vulnerability and the margin of appreciation. The volume systematises the case law on aliens’ rights under the ECHR, offering readers the chance to familiarise themselves with or gain deeper insight into the main principles the Strasbourg court applies in its case law regarding aliens.

Políticas y reformas migratorias en América Latina. Un estudio comparado

Natalia Caicedo Camacho (coord.)

al

Aquest llibre presenta un estudi comparat de la legislació i les polítiques migratòries de diversos països llatinoamericans (el Brasil, l’Argentina, Colòmbia, el Perú, l’Equador, Xile i Mèxic); estudi que es complementa amb l’anàlisi de temes transversals com el paper de la Cort Interamericana de Drets Humans, la integració regional i la Conferència de Migracions. L’augment exponencial dels fluxos migratoris succeït en els últims anys a Amèrica Llatina es convertirà en un dels grans reptes que la regió haurà d’abordar en les pròximes dècades, doncs, lluny de ser un fenomen conjuntural, la dinàmica de mobilitat iniciada és estructural i suposarà una transformació de la societat a llarg termini. En aquesta línia, el llibre analitza amb gran rigorositat i profunditat un dels temes claus de l’agenda política i ciutadana que s’estan discutint actualment en el terreny de la recerca, en les institucions governamentals i en els espais de lluita per l’ampliació de drets. Així doncs, aquesta publicació ofereix un estudi complet de la regulació i les polítiques migratòries a Amèrica Llatina sota tres eixos: l’ampliació en el reconeixement i garantia dels drets; una major obertura que promogui la mobilitat humana segura i el desenvolupament de polítiques d’integració que afavoreixin el reconeixement mutu. És un llibre que identifica els avanços i reptes en les normatives internes dels Estats i descriu en clau comparativa les propostes, polítiques i solucions que estan desenvolupant els diferents països per a la millor gestió dels fluxos migratoris, especialment, en el moment d’escriure aquest llibre, el repte de la migració veneçolana

La Carta Europea de Autonomía Local a los treinta años de su aplicación: balance y perspectivas

Tomàs Font i Llovet


Més informació

Encara que la Carta Europea de l’Autonomia Local (CEAL) pretén fixar un conjunt mínim de principis i drets compartits pels governs locals en tota Europa, la veritat és que aquesta continua sent un text poc conegut per la gran majoria dels operadors jurídics i polítics. D’aquesta manera, quan es compleixen 30 anys de la seva entrada en vigor a Espanya, sota la direcció del Dr. Tomàs Font i Llovet i la coordinació del Dr. Marc Vilalta Reixach, la Fundació Democràcia i Govern Local acaba de publicar el llibre col·lectiu “La Carta Europea d’Autonomia Local als trenta anys de la seva aplicació: balanç i perspectives”. Al llarg dels diferents capítols, aquesta Obra col·lectiva analitza, de manera exhaustiva i rigorosa, la influència real que la CEAL ha tingut en la configuració del règim local espanyol, així com la seva capacitat per a donar resposta als reptes futurs dels nostres governs locals. D’altra banda, s’analitza també la relació entre aquest tractat internacional – subscrit en el marc del Consell d’Europa – i el Dret de la Unió Europea, incloent una perspectiva comparada sobre l’aplicació de la CEAL en alguns dels països del nostre entorn més pròxim (en particular, Itàlia i Portugal). Aquesta Obra, redactada pels màxims experts en la matèria, va dedicada a la memòria del Prof. Luciano Vandelli, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Bolonya, mort quan el llibre estava ja en maquetació, en homenatge i reconeixement de qui ha estat un dels més grans estudiosos i defensors de l’autonomia local en el context de l’Europa contemporània

Transparencia y rendición de cuentas de las relaciones de cooperación intergubernamental en el Estado Autonónomico

Maria Jesús García Morales

Aquest llibre constitueix el primer estudi monogràfic sobre la transparència i la rendició de comptes de la cooperació intergovernamental en l’Estat autonòmic i més enllà del mateix, ja que també s’aborden altres països políticament descentralitzats del nostre entorn. Des de tres plànols, s’analitzen: el marc normatiu de la transparència de la cooperació a Espanya, l’aplicació de les normes i on ens trobem en el context europeu.

Text complet

Nous governs locals: regeneració política i estabilitat pressupostària

Alfredo Galán (Coord.)

L’Institut d’Estudis de l’Autogovern de la Generalitat de Catalunya ha publicat recentment el llibre “Nous governs locals: regeneració política i estabilitat pressupostària”. Coordinada pel Prof. Alfredo Galán Galán i amb la participació de varis membres de l’Observatori de Dret Públic (Tomàs Font i Llovet, Ricard Gracia Retortillo i Marc Vilalta Reixach), l’obra constitueix el primer número de la nova col·lecció Col·lecció Institut d’Estudis de l’Autogovern.

El llibre pretén oferir nous elements i nous criteris, amb vista a articular l’inajornable debat per a la reforma dels governs locals dins el conjunt del nostre sistema institucional. I és que els governs locals es troben avui en dia davant un context de canvi i d’incertesa. D’una banda, les exigències d’una nova manera de fer política –lligades a l’exigència de més transparència, a la rendició de comptes i a la recerca de noves formes de participació ciutadana– obliguen a replantejar alguns aspectes essencials de la seva organització i el seu funcionament. De l’altra, l’impacte de la greu crisis econòmica i la priorització dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat econòmica no només han suposat la necessitat d’implementar polítiques dirigides a la reducció de la despesa pública, sinó que també estan donant lloc a una redefinició del principi d’autonomia local.

Des d’aquesta perspectiva, l’obra té com a finalitat prendre consciència de l’abast que tenen actualment aquests reptes per als nostres governs locals i proposar pautes que puguin ser tingudes en compte a l’hora d’abordar una futura i ja imprescindible reforma del sistema local.

Text complet

La gestió mancomunada de serveis públics en l’àmbit supramunicipal a Catalunya

Marc Vilalta Reixach, Ricard Gracia Retortillo (dirs.)


Més informació

Aquest document és fruit d’una recerca promoguda a partir de la subvenció a treballs de recerca sobre l’Administració pública de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (Resolució GRI/2844/2013, de 20 de desembre), i ha estat sotmès a una avaluació externa que n’ha validat el contingut i n’ha recomanat la publicació.

Text complet

Diversidad cultural e interpretación de los derechos. Estudios de casos.

Natalia Caicedo Camacho i David Moya Malapeira (coords.)


Més informació

El present llibre col·lectiu intenta aportar noves vies de reflexió sobre el rol que la diversitat ha de jugar en l’àmbit jurídic, tant internacional com espanyol. Per a poder aprendre adequadament aquest objecte d’estudi, i al mateix travar adequadament aquesta reflexió en la realitat jurídica pràctica, s’ha optat metodològicament per partir d’un estudi de casos de diferents contextos regionals, que descriuen i analitzen pronunciaments emesos per diversos tribunals sobre els drets i llibertats en un context de diversitat cultural. El plantejament de fons és que processos com la immigració, el moviment indígena o la lluita pel reconeixement de la diversitat d’orientacions sexuals, no són en absolut indiferents al Dret i s’obren pas a través de la doctrina de les diferents instàncies jurisdiccionals o consultives internacionals. La (re)interpretació dels drets i llibertats fonamentals per tals instàncies no només implica un replantejament de les pautes culturals que subjeuen en la interpretació tradicional dels drets, sinó que a l’avançar incorporant aquesta consciència de respecte a la diversitat, acaben entaulant un diàleg entre si i amb els tribunals nacionals.

La financiación autonómica. Claves para comprender un (interminable ) debate

Sandra León (coord.)


Més informació

La cuestión de la financiación autonómica ha reaparecido periódicamente en el debate público en España coincidiendo con las reformas que se han ido introduciendo en el sistema. La información que llega a los ciudadanos suele ser la de confrontación entre los líderes políticos y la forma en que este desacuerdo salta a los titulares de la prensa es la de agravios comparativos, deuda histórica o acusaciones de insolidaridad frente a quienes demandan una mayor autonomía sobre sus ingresos. Por otra parte, para los no especialistas es difícil orientarse en un debate dominado por tecnicismos y por el diagnóstico sesgado de los políticos que en él intervienen. Escrito con claridad y ecuanimidad, el presente libro hace accesible al público general un debate que permanece abierto en la agenda política y proporciona las claves necesarias para orientarse en él. ¿Por qué se reforma cada cierto tiempo el sistema de financiación? ¿Qué características definen el modelo de financiación del País Vasco y Navarra? ¿En qué dirección ha evolucionado la financiación autonómica? ¿Existe realmente la excepcionalidad española en el conflicto territorial sobre la financiación? ¿En qué consiste el federalismo fiscal?

Técnicas y ámbitos de coordinación en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia

Francisco Javier Donaire Villa y Andreu Olesti Rayo (coord.)


Més informació

El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, uno de los objetivos a alcanzar por la Unión Europea, consiste en la plena realización de la libre circulación de personas sin controles fronterizos intracomunitarios y en la simultánea adopción de medidas compensatorias o «de acompañamiento». Su desarrollo se vio condicionado por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, alterando las prioridades normativas de la Unión, al centrarlas en el ámbito de la seguridad. También supusieron un condicionamiento relevante, aunque ya de orden estructural, las dificultades técnicas derivadas de la inicial regulación de estas cuestiones en los Tratados constitutivos. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha supuesto un cambio fundamental en su articulación al haber agilizado y democratizado el procedimiento de toma de decisiones, con mayor presencia de las instituciones comunitarias, y dado lugar al aumento y creación de agencias y programas que favorezcan la cooperación y coordinación. Esta obra colectiva aborda diversas cuestiones que consideramos relevantes para entender los mecanismos y las técnicas de coordinación entre los diferentes Estados miembros y la propia Unión Europea, para el logro y alcance de las finalidades fijadas por los Tratados constitutivos dentro de la política relativa a la consecución y mantenimiento de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

Pautas para una reforma constitucional. Informe para el debate

Javier García Roca


Més informació

El compromís en les reformes constitucionals que necessitem ha de ser la conseqüència de la tramitació d’uns procediments adequats i no un punt de partida, una vegada pactada entre diverses forces polítiques una obligació de resultat d’arribar a un acord final. Cal millorar la representació política modificant el sistema electoral del Congrés i la regulació dels partits polítics. El Senat ha de ser triat d’una manera que li permeti exercir realment les funcions pròpies d’una Càmera de representació territorial. Cal derogar la preferència de l’home sobre la dona en l’ordre successori a la Corona. El nostre sistema parlamentari no hauria de ser tan formalitzat o racionalitzat. És menester reformar l’Estat autonòmic per a millorar els mecanismes d’integració dels espanyols, clarificar les regles competències i ajustar el sistema de finançament. Hem de regular les relacions amb la Unió Europea i descentralitzar l’organització judicial.

1 2 3 4 5