Nova publicació dels membres: «Inteligencia Artificial y Proceso – Eficiencia vs. Garantías»

Els informem que el Dr. David Vallespín Pérez i José María Asencio Gallego acaben de publicar un treball titulat «Inteligencia Artificial y Proceso – Eficiencia vs. Garantías».
Per a més informació poden visitar el següent enllaç i igualment els facilitem un resum de l’obra.

Capa do livro: Inteligencia Artificial y Proceso - Eficiencia vs. Garantías - Colección de Organización Judicial - Director: David Vallespín Pérez - Coordinador: José María Asencio Gallego, Organizador: David Vallespín Pérez

La present monografia sobre “Intel·ligència Artificial i Procés (Eficiència vs Garanties)” és fruit de la participació col·lectiva d’un elenc de figures rellevants de l’acadèmia, l’advocacia i la magistratura que, en el curs acadèmic 2021/2022, sota la supervisió científica del Prof. Dr. David Vallespín i el finançament del Observatori de Dret Públic (IDP Barcelona), han enfrontat l’anàlisi dels principals reptes i desafiaments que planteja l’aplicació de la IA en l’àmbit de l’Administració de Justícia.

El problema no és tant que un robot pugui substituir al jutge humà (de fet, ja existeixen diferents experiències que així ho demostren), sinó més aviat tenir clar si aquesta substitució ens abocarà, per a bé, a una societat més justa o si, per contra, acabarà per situar-nos davant un escenari de dictadura digital. En aquest context, sembla que el futur immediat de l’aplicació de la IA en l’Administració de Justícia haurà de passar per la consecució d’un just i gens fàcil equilibri entre l’eficiència processal i el respecte del model constitucional de judici just. Futur en el qual la present obra col·lectiva enfronta l’anàlisi de la robotización de la valoració probatòria, els judicis telemàtics, els testimonis virtuals i en línia, els smart contracts, els títols executius electrònics i intel·ligents, la governança algorítmica de l’era digital, la mediació avatar, la gestió eficient dels “ports intel·ligents”, les exigències ètiques de la UE en matèria de IA, la rendició de comptes, la motivació de les resolucions judicials, la cibercriminalidad informàtica i les implicacions de la IA amb vista a la formació de la jurisprudència.

Una obra, per tant, escrita avui, però pensant en un futur immediat que, de ben segur, pot resultar d’utilitat als estudiosos del Dret en el marc de la revolució industrial 4.0 (constitucionalistes, procesalistas, civilistes, penalistes, administrativistas, mercantilistes i internacionalistes), així com també a tots aquells professionals del Dret (en particular, els advocats) que hauran de manejar-se davant un escenari, amb més o menys intensitat, de “robotització” judicial.