Ciència i Universitats

L’anàlisi dels diversos sistemes de recerca i dels diferents sistemes universitaris en els països de la Unió Europea representa, no només un repte socioeconòmic ineludible en l’actualitat, sinó també un dels eixos prioritaris de les polítiques de la Unió. En aquest marc, l’actual situació del sistema científic i universitari a Espanya, tant a nivell estatal com autonòmic, requereix una reflexió a curt, mitjà i llarg termini, per aconseguir que el nostre país se situï en un dels llocs destacats del rànquing europeu.

Són diversos els temes que s’han de tractar, per arribar a conclusions que aportin solucions concretes i eficaces de cara a millorar el sistema científic-universitari espanyol i autonòmic. Per això, les àrees temàtiques sobre les que aquesta línia de treball de l’IDP reflexiona són múltiples. En primer lloc, la col·laboració entre Estat i comunitats autònomes, proposant mecanismes de relació que permetin optimitzar les actuacions que realitzen les dues instàncies. En segon lloc, la col·laboració entre sector públic i privat com a lloc comú que permeti treure el màxim partit a la investigació realitzada al nostre país, proposant fórmules àgils que facin possible aquesta imprescindible relació publicoprivada en l’àmbit de la ciència. En tercer lloc, la utilització de fórmules jurídiques adequades que serveixin de suport als projectes científics, davant l’actual proliferació d’instruments utilitzats pels diferents actors. En quart lloc i lligat a l’anterior, la transferència de tecnologia necessària per optimitzar els resultats científics assolits, que permeti crear un sistema àgil i a la mida dels investigadors. Finalment, el paper destacat que han de jugar les universitats en el camp del desenvolupament científic, buscant fórmules que respectin la seva autonomia respecte de les autoritats governamentals.

Aquestes temàtiques requereixen d’un equip multidisciplinari que les pugui analitzar des de diverses perspectives. Per aquest motiu, el grup d’investigadors que forma part d’aquesta línia de l’IDP es compon de juristes (Laura Díez, Miriam Cueto, Marc Gómez, Jorge Lozano), sociòlegs (Ana Fernández-Zubieta), politòlegs (Ramon Galindo) i documentalistes (Llorenç Arguimbau). A més, compta amb un doctorand especialitzat en ciència i universitats (Manel Moya). Aquest equip es troba obert a noves incorporacions d’investigadors interessats en la matèria.

En l’actualitat i entre altres activitats, aquest grup està duent a terme el projecte “El sistema espanyol de Centres Públics d’Investigació: mapping i prioritats” del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació, 2015-2017 (DER2014-56386-R).