Trata d’éssers humans i tràfic de persones

Trata d´éssers humans i tràfic de persones

La tracta de persones és un fenomen que va en augment i que suposa una flagrant vulneració dels drets humans. La delinqüència organitzada transnacional ha trobat en la tracta i el tràfic de persones una nova forma d’obtenir importants beneficis, transformant a les persones en meres mercaderies.

La globalització ha contribuït a la reaparició del mercat de persones, sobretot de dones i menors, com gran negoci emergent equiparable al tràfic d’armes o drogues. Per a poder actuar sobre aquest fenomen de forma eficaç és necessari un ampli coneixement del mateix, de les iniciatives adoptades en l’àmbit internacional i nacional i de les polítiques públiques que es desenvolupen. Són moltes les branques de l’ordenament les quals han d’actuar per a lluitar de forma eficaç contra de la tracta de persones (dret administratiu, penal, processal i de serveis socials). La normativa existent s’ha mostrat insuficient per a perseguir eficaçment aquest delicte i deficient per a oferir una correcta protecció a les víctimes de tracta de persones.

Amb aquest projecte es pretén proposar els punts de connexió necessaris entre els diferents ordenaments, per a obtenir una regulació coordinada de la matèria, permetent atorgar una protecció social efectiva a les víctimes. La prevenció i protecció de les víctimes i el respecte dels seus drets han de ser prioritaris per als poders públics, no preocupant-se únicament del control dels fluxos migratoris i la repressió penal.

La legislació “anti tracta” de persones es focalitza més en aspectes relacionats amb la immigració il·legal i els processos penals, que en les necessitats de les víctimes. Sovint s’utilitza a la víctima com un instrument de repressió per part dels poders públics, per a garantir la continuïtat del procés penal, sense preocupar-se de la necessitat de restaurar els drets humans de les víctimes i garantir el gaudi dels mateixos. És necessari aprofundir en les reformes per a variar aquest enfocament i que el nou sistema sigui més efectiu en la lluita contra les xarxes i al mateix temps doni suport l’assistència efectiva a les víctimes com mecanismes que garanteixen un tractament just per part del sistema penal. Sense oblidar que aquesta assistència pot beneficiar de forma indirecta a la desincentivació dels traficants ja que al reforçar-se la posició de les víctimes disminuïx la capacitat de control i domini d’aquest sobre elles.

En aquesta línia, la investigadora Chiara Angiolini ha elaborat una sèrie de fitxes normatives on s’analitza la legislació internacional comunitària i nacional més rellevant en aquesta matèria.