La Integració de la Immigració

La premissa de partida d’aquest projecte ve dau per la convicció que la immigració és en gran manera un fenomen que inevitablement va a modificar profundament la societat espanyola i europea en les properes dècades, fins as podria dir que constitueix un fenomen necessari des del punt de vista demogràfic i laboral. Però al mateix temps, és fonamental la seva correcta articulació en la societat espanyola, per garantir una convivència adequada.

És evident que en la immigració influeix decisivament el règim jurídic establert en cada Estat per a la mateixa (entrada, residència, reagrupació, treball, etc.), un règim que l’equip de treball ve estudiant des de fa alguns anys. No obstant això, per a la inserció o integració social dels immigrants també resulta decisiu el tractament que es realitzi dels elements de la diversitat, i en concret dels factors que s’han enumerat (religió, drets polítics, educació, llengües i convivència veïnal).

És per això que la integració de la immigració s’ha convertit en un objectiu estratègic per a l’Estat i la Unió Europea, però també per a les Comunitats Autònomes i els Municipis, que actuen més directament sobre la mateixa. No obstant això, la seva concepció resulta massa ambigua i requeriria una major precisió. Als diferents enfocaments fins ara utilitzats suggerim afegir el jurídic, i per a això partim d’una distinció inicial entre la normativa que regeix el règim jurídic de la immigració (residència, treball, sanitat, etc.) i la dedicada a la seva diversitat. Proposem aquí estudiar les normes dedicades a la integració dels immigrants combinant un doble eix, temàtic i institucional.

En el primer, en relació amb els elements de la diversitat, examinarem els següents:
a) el pluralisme religiós i ideològic;
b) els drets polítics i les vies de representació i participació;
c) la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu;
d) les llengües i les cultures, tant d’origen com de recepció;
i) diversos aspectes de la convivència veïnal (habitatge, oci,…).

En relació amb l’estudi de la intervenció de les diferents institucions en el procés d’integració, estudiarem les normes aprovades o aplicades per la Unió Europea, l’Estat, les Comunitats Autònomes, els ens locals intermedis (Diputacions, Comarques, etc.) i els Municipis. En tots dos aspectes prendrem molt en compte els desenvolupaments recents en els principals Estats europeus.