Avís legal

Denominació Social: Observatori de Dret Públic IDP Barcelona
Nom Comercial: Institut de Dret Públic
Domicili Social: Avda. Diagonal, nº 684 Edifici Ilerdenc. Despatx 103-104 08034 Barcelona
CIF / NIF: Q-0802309-E
Telèfon: 934034535

e-Mail: idp@ub.edu
Nom de domini: https://www.idpbarcelona.net

OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document per a informar respecte a quins són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí amatents, així com a qualssevol altra disposició legal que anés d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a dites contingudes. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dita assetjo web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat´s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col•laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i en el Reglament Europeu 2016/679, de 27 de juny, del Parlament i el Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), se l’informa que les dades facilitades per Vostè podran ser incorporats a un fitxer automatitzat de dades del tractament de les quals és responsable l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona, amb la finalitat d’informar o inscriure a l’usuari en el servei sol·licitat. Els camps sol·licitats són d’obligat emplenament per l’usuari. La no aportació de les dades farà impossible la prestació del servei sol·licitat per l’usuari.

Igualment, l’informem que l’Observatori emet en directe les seves activitats pel seu canal de YouTube, quedant l’enregistrament d’aquestes incorporada de manera permanent a aquest canal. També s’integren en aquest canal els enregistraments d’aquelles activitats que, realitzades amb la col·laboració de l’Observatori, siguin cedides per una altra entitat organitzadora.

L’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona l’informa així mateix sobre la possibilitat que té l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat de les dades personals de què disposem, així com oposar-se al seu tractament, en els termes legalment previstos, utilitzant els formularis corresponents disponibles en el lloc web de l’Agència de Protecció de Dades (https://www.agpd.es) o en les nostres instal·lacions, i enviant-los a l’Observatori de Dret Públic, Av. Diagonal, 684 Edifici Ilerdenc. Despatx 103-104 08034 Barcelona, com a responsable del fitxer.

Les dades personals es conservaran durant el temps en què es vagin a prestar els serveis i aquells fixats per la Llei per al compliment d’obligacions legals. Així, l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

Responsable del tractament de les dades personals

OBSERVATORI DE DRET PÚBLIC IDP BARCELONA
NIF Q0802309E
Adreça: Av. Diagonal, núm. 684 Edifici Ilerdenc. Despatx 103-104 08034 Barcelona
Delegat de Protecció de dades: Subdirecció adjunta.
idp@ub.edu

Finalitat del tractament de les dades personals
Enviament d’informació sobre les activitats organitzades i publicacions editades.

Com recaptem les seves dades personals
• Informació que Vostè ens facilita en participar en les nostres activitats.
• Informació provinent de les comunicacions rebudes.
• Informació que rebem de les seves visites en la nostra web.
• Informació recaptada directament de les Institucions i Administracions Públiques, o dels directoris disponibles en la seva pàgina web oficial.

Terminis de conservació
Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura que els necessitem a fi de poder utilitzar-los segons la finalitat per la qual van ser recaptats i segons la base jurídica del tractament dels mateixos d’acord amb la llei aplicable.
Mantindrem les seves dades personals mentre existeixi una relació o mentre no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel•lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel•lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador conta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, devent en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel•lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel•lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del següent correu electrònic.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.