Altres publicacions

Imprimir Imprimir

Transparencia y rendición de cuentas de las relaciones de cooperación intergubernamental en el Estado Autonónomico

Maria Jesús García Morales

Aquest llibre constitueix el primer estudi monogràfic sobre la transparència i la rendició de comptes de la cooperació intergovernamental en l’Estat autonòmic i més enllà del mateix, ja que també s’aborden altres països políticament descentralitzats del nostre entorn. Des de tres plànols, s’analitzen: el marc normatiu de la transparència de la cooperació a Espanya, l’aplicació de les normes i on ens trobem en el context europeu.

Text complet

Nous governs locals: regeneració política i estabilitat pressupostària

Alfredo Galán (Coord.)

L’Institut d’Estudis de l’Autogovern de la Generalitat de Catalunya ha publicat recentment el llibre “Nous governs locals: regeneració política i estabilitat pressupostària”. Coordinada pel Prof. Alfredo Galán Galán i amb la participació de varis membres de l’Observatori de Dret Públic (Tomàs Font i Llovet, Ricard Gracia Retortillo i Marc Vilalta Reixach), l’obra constitueix el primer número de la nova col·lecció Col·lecció Institut d’Estudis de l’Autogovern.

El llibre pretén oferir nous elements i nous criteris, amb vista a articular l’inajornable debat per a la reforma dels governs locals dins el conjunt del nostre sistema institucional. I és que els governs locals es troben avui en dia davant un context de canvi i d’incertesa. D’una banda, les exigències d’una nova manera de fer política –lligades a l’exigència de més transparència, a la rendició de comptes i a la recerca de noves formes de participació ciutadana– obliguen a replantejar alguns aspectes essencials de la seva organització i el seu funcionament. De l’altra, l’impacte de la greu crisis econòmica i la priorització dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat econòmica no només han suposat la necessitat d’implementar polítiques dirigides a la reducció de la despesa pública, sinó que també estan donant lloc a una redefinició del principi d’autonomia local.

Des d’aquesta perspectiva, l’obra té com a finalitat prendre consciència de l’abast que tenen actualment aquests reptes per als nostres governs locals i proposar pautes que puguin ser tingudes en compte a l’hora d’abordar una futura i ja imprescindible reforma del sistema local.

Text complet

La gestió mancomunada de serveis públics en l’àmbit supramunicipal a Catalunya

Marc Vilalta Reixach, Ricard Gracia Retortillo (dirs.)


Més informació

Aquest document és fruit d’una recerca promoguda a partir de la subvenció a treballs de recerca sobre l’Administració pública de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (Resolució GRI/2844/2013, de 20 de desembre), i ha estat sotmès a una avaluació externa que n’ha validat el contingut i n’ha recomanat la publicació.

Text complet

Diversidad cultural e interpretación de los derechos. Estudios de casos.

Natalia Caicedo Camacho i David Moya Malapeira (coords.)


Més informació

El present llibre col·lectiu intenta aportar noves vies de reflexió sobre el rol que la diversitat ha de jugar en l’àmbit jurídic, tant internacional com espanyol. Per a poder aprendre adequadament aquest objecte d’estudi, i al mateix travar adequadament aquesta reflexió en la realitat jurídica pràctica, s’ha optat metodològicament per partir d’un estudi de casos de diferents contextos regionals, que descriuen i analitzen pronunciaments emesos per diversos tribunals sobre els drets i llibertats en un context de diversitat cultural. El plantejament de fons és que processos com la immigració, el moviment indígena o la lluita pel reconeixement de la diversitat d’orientacions sexuals, no són en absolut indiferents al Dret i s’obren pas a través de la doctrina de les diferents instàncies jurisdiccionals o consultives internacionals. La (re)interpretació dels drets i llibertats fonamentals per tals instàncies no només implica un replantejament de les pautes culturals que subjeuen en la interpretació tradicional dels drets, sinó que a l’avançar incorporant aquesta consciència de respecte a la diversitat, acaben entaulant un diàleg entre si i amb els tribunals nacionals.

La financiación autonómica. Claves para comprender un (interminable ) debate

Sandra León (coord.)


Més informació

La cuestión de la financiación autonómica ha reaparecido periódicamente en el debate público en España coincidiendo con las reformas que se han ido introduciendo en el sistema. La información que llega a los ciudadanos suele ser la de confrontación entre los líderes políticos y la forma en que este desacuerdo salta a los titulares de la prensa es la de agravios comparativos, deuda histórica o acusaciones de insolidaridad frente a quienes demandan una mayor autonomía sobre sus ingresos. Por otra parte, para los no especialistas es difícil orientarse en un debate dominado por tecnicismos y por el diagnóstico sesgado de los políticos que en él intervienen. Escrito con claridad y ecuanimidad, el presente libro hace accesible al público general un debate que permanece abierto en la agenda política y proporciona las claves necesarias para orientarse en él. ¿Por qué se reforma cada cierto tiempo el sistema de financiación? ¿Qué características definen el modelo de financiación del País Vasco y Navarra? ¿En qué dirección ha evolucionado la financiación autonómica? ¿Existe realmente la excepcionalidad española en el conflicto territorial sobre la financiación? ¿En qué consiste el federalismo fiscal?

Técnicas y ámbitos de coordinación en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia

Francisco Javier Donaire Villa y Andreu Olesti Rayo (coord.)


Més informació

El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, uno de los objetivos a alcanzar por la Unión Europea, consiste en la plena realización de la libre circulación de personas sin controles fronterizos intracomunitarios y en la simultánea adopción de medidas compensatorias o «de acompañamiento». Su desarrollo se vio condicionado por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, alterando las prioridades normativas de la Unión, al centrarlas en el ámbito de la seguridad. También supusieron un condicionamiento relevante, aunque ya de orden estructural, las dificultades técnicas derivadas de la inicial regulación de estas cuestiones en los Tratados constitutivos. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha supuesto un cambio fundamental en su articulación al haber agilizado y democratizado el procedimiento de toma de decisiones, con mayor presencia de las instituciones comunitarias, y dado lugar al aumento y creación de agencias y programas que favorezcan la cooperación y coordinación. Esta obra colectiva aborda diversas cuestiones que consideramos relevantes para entender los mecanismos y las técnicas de coordinación entre los diferentes Estados miembros y la propia Unión Europea, para el logro y alcance de las finalidades fijadas por los Tratados constitutivos dentro de la política relativa a la consecución y mantenimiento de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

Pautas para una reforma constitucional. Informe para el debate

Javier García Roca


Més informació

El compromís en les reformes constitucionals que necessitem ha de ser la conseqüència de la tramitació d’uns procediments adequats i no un punt de partida, una vegada pactada entre diverses forces polítiques una obligació de resultat d’arribar a un acord final. Cal millorar la representació política modificant el sistema electoral del Congrés i la regulació dels partits polítics. El Senat ha de ser triat d’una manera que li permeti exercir realment les funcions pròpies d’una Càmera de representació territorial. Cal derogar la preferència de l’home sobre la dona en l’ordre successori a la Corona. El nostre sistema parlamentari no hauria de ser tan formalitzat o racionalitzat. És menester reformar l’Estat autonòmic per a millorar els mecanismes d’integració dels espanyols, clarificar les regles competències i ajustar el sistema de finançament. Hem de regular les relacions amb la Unió Europea i descentralitzar l’organització judicial.

1 2 3 4 5