Irreversibilitat

De nou sobre la reversibilitat dels drets prestacionals reconeguts en la Constitució. El dret a la sanitat, el Reial Decret llei 12/2012 i la STC 139/2016, per Joaquin Tornos Mas

(English version). La Constitució espanyola, dins el capítol tercer del títol primer, relatiu als principis rectors de la política social i econòmica del nostre sistema constitucional, inclou alguns “drets”, com és el cas del dret a la salut o a un habitatge digne. El paràgraf tercer de l’article 53 de la mateixa Constitució necessita que… Llegir més