- Instituto de Derecho Público - http://idpbarcelona.net/ca -

Govern Local

Aquesta línia d’investigació i treball té per objectiu elaborar i desenvolupar instruments d’anàlisi i valoració del grau de consolidació de l’autonomia local. En aquest sentit destaca la confecció cada any de l’Anuari del Govern Local [1], la realització de diversos estudis sobre administració local, organització territorial i serveis públics. Entre les sublínies d’investigació es continua amb les relatives a la cooperació intermunicipal i reorganització territorial així com les relatives a govern local i liberalització, alhora que s’inicien i profunditzen altres sobre el Consorci d’Educació de Barcelona o sobre l’impacte de la immigració en l’àmbit municipal.